Algemene leveringsvoorwaarden

prijzen

Alle prijzen op het domein http://www.newtables.com en http://www.koudenhorn.nl zijn onder voorbehoud en exclusief verzendkosten. De wijze van verzending staat ter keuze van Koudenhorn. Verpakkingskosten welke afwijken van de gebruikelijke verpakking (bijv. zeewaardige verpakking) komen voor rekening van de koper.

betaling

Koudenhorn is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, dan wel het stellen van zekerheid te verlangen, voordat zij voor de koper de tafel(s) maakt.

Betaling van de rekening dient zonder enige korting of schuldvergelijking vooraf plaats te vinden, tenzij door Koudenhorn anders schriftelijk wordt overeengekomen met de koper.

leveringstermijn

Indien een leveringstermijn is opgegeven, geldt deze slechts als vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.
In geval van overmacht heeft Koudenhorn het recht om te harer keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan Koudenhorn verschuldigde betalingen, blijven de tafel(s) eigendom van Koudenhorn, zulks tot zekerheid van betaling van al hetgeen Koudenhorn krachtens de koopovereenkomst toekomt. De koper zal zo lang geen algehele betaling van de geleverde tafel(s) krachtens de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden, de hem geleverde tafel(s) niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.

garantie

Koudenhorn garandeert dat de door haar geleverde tafel(s) van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd en aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voldoen. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden aan de tafel(s) worden deze door Koudenhorn hersteld.
Hier kan geen aanspraak op gemaakt worden als het defect of de sluitage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. En verder in de volgende gevallen:

begin pagina

sluit het venster

 

The Mill - tafels op maat
Robert Peereboomweg 18 || 2031 BC Haarlem
Tel 023-5329009 || Fax 023-5421300
E-mail: info@themill.nl
http://www.themill.nl en http://www.koudenhorn.nl